Unsere Website ist nicht für deine Browserversion optimiert.

Seite trotzdem ansehen
Toggle Grid

Co vegn elegì?

L’elecziun da renovaziun da la regenza grischuna per la perioda d’uffizi dal 1. da schaner 2023 enfin ils 31 da december 2026 ha lieu ils 15 da matg 2022. L’eventual segund scrutini è fixà per la dumengia, ils 12 da zercladur/gün. L’elecziun da la regenza vegn fatga tenor il proceder da maiorz

  1. Tut las votantas ed ils votants dal chantun Grischun obtegnan in cedel electoral cun tschintg lingias vidas, sin las qualas igl è da nudar ils nums da las candidatas e dals candidats. Sco commember da la regenza po vegnir elegida mintga burgaisa svizra ed elegì mintga burgais svizzer che ha ses domicil politic en il Grischun e che ha cumplenì il 18avel anniversari.
  2. En connex cun l’elecziun da la regenza vala il proceder da maiorz (il proceder maioritar). Tenor il sistem maioritar è elegì, tgi che ha obtegnì la maioritad da las vuschs. A chaschun da l’emprim scrutini dals 15 da matg 2022 ha dentant da vegnir cuntanschì la maioritad absoluta.
  3. Sch’igl è dapli candidatas e candidats che cuntanschan la maioritad absoluta che posts a disposiziun, èn elegids quellas e quels cun las pli bleras vuschs.
  4. Per cas ch’i na po betg vegnir occupà tut ils tschintg posts da la regenza grischuna a chaschun da l’emprim scrutini, datti in segund scrutini che ha lieu ils 12 da zercladur/gün 2022.
  5. Ils mandats restants vegnan alura repartids a las candidatas ed als candidats che han obtegnì las pli bleras vuschs (maioritad relativa) a chaschun dal segund scrutini.

Nov sistem d’eleger il Cussegl grond

Ils 15 da matg 2022 tschernan las Grischunas ed ils Grischuns lur parlament da 120 deputadas e deputads dal Cussegls grond tenor in nov sistem d’elecziun. I vegn elegì tenor il proceder dal proporz dubel. Co l’uschenumnà «Pukelsheim dubel» funcziuna, vegnis Vus a savair qua.

Nossa candidata e noss candidats per la regenza

Wir nutzen Cookies für ein besseres Nutzererlebnis.

Akzeptieren